Sadekov advokaadibüroo

Ettevõtte vastutus


Juhatuse liige kannab nii tsiviil-, kui ka avalik-õiguslikku vastutust.

Juhatuse liikme avalik-õiguslikule vastutusele võtmisele eeldused on järgmised:

Tahtlikult või raske hooletuse tõttu kohustuste rikkumine; rikutud on nõue, mis tuleneb seadusest seoses maksude tasumisega täies ulatuses ning õigel ajal; materiaalne ning mittemateriaalne kohustus; ülalnimetatud rikkumiste tõttu tekkinud maksuvõlg. Lisaks sellele on vajalik välja uurida põhjuslikku seost juhatuse liikme tegutsemisest ning tekkinud võla vahel.

Selleks, et vabaneda vastutusest, juhatuse liikmel tuleb tõestada, et ta tegutses vajalikku hoolsuse ning lojaalsusega.

Tsiviilvastutuse tekkimiseks on vajalik, et kõik allpool loetletud tingimused oleksid täidetud:

Juhatuse liige rikkus kohustusi (ÄS § 315 lg 1 ning TsÜS § 35), mis tulenevad seadusest, põhikirjast, lepingust, tavast ja praktikast.
Ettevõttele on tekitatud kahju või on tõenäoline, et kahju võidakse tekitada (VÕS § 128)
Esineb põhjuslik seos kahju tekitaja ja tekitatud kahju vahel ( VÕS § 127 lg 4)
Juhatuse liige ei täitnud enda kohustusi vajaliku hooldusega ( ÄS § 315)