Sadekov advokaadibüroo

Kuidas on võimalik lõpetada lepingusuhteid?


Kohustuste lõpetamine saab toimida järgmisel viisil:

  1. Lepingut võib muuta või lepingu võib lõpetada lepingupoolte kokkuleppel või lepingus või seadusega ettenähtud muul alusel.

  2. Ühe lepingupoole nõudmisel: lepingust taganemisel või lepingu ülesütlemisel.

  3. Lepingupoolte osavõtuta: võlasuhe lõpeb võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemisega ühes isikus; seoses võlgniku surmaga- füüsilise isiku, kui kohustust ei ole võimalik täita ilma tema isikliku osavõtuta; seoses kreeditori surmaga- füüsilise isiku, kui kohustust pidi täitma kreeditori ees isiklikult.