Sadekov advokaadibüroo

Kuidas teha kindlaks kahju suurust?


Esiteks, tuleb märkida, et lepinguväline kahju võib olla varaline ning mittevaraline.

Varaline kahju on eelkõige otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu.

Otsene varaline kahju hõlmab eelkõige kaotsiläinud või hävinud vara väärtuse või vara halvenemisest tekkinud väärtuse vähenemise, isegi kui see tekib tulevikus, ning kahju tekitamisega seoses kantud või tulevikus kantavad mõistlikud kulud, sealhulgas mõistlikud kulud kahju ärahoidmiseks või vähendamiseks ja hüvitise saamiseks, muu hulgas kahju kindlaks tegemiseks ja kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks.

Saamata jäänud tulu on kasu, mida isik oleks vastavalt asjaoludele, eelkõige tema poolt tehtud ettevalmistuste tõttu, tõenäoliselt saanud, kui kahju hüvitamise aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Saamata jäänud tulu võib seisneda ka kasu saamise võimaluse kaotamises.

Mittevaraline kahju hõlmab eelkõige kahjustatud isiku füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi. Moraalse kahju suurust on võimatu määrata rahalises väärtuses, seetõttu moraalse kahju suurust sätestab kohus kaalutlusõigusele toetudes, arvestades kõiki asjaolusid, seal hulgas vormi, suurust, iseloomu, rikkuja süü astet, tema käitumist kahjustatud isiku suhtes peale kahju tekitamist, intensiivsust ning kahjustamise jätkamist. Mittevaralise kahju hüvitise määramisel arvestatakse rikkumise raskust ja ulatust ning kahju tekitaja käitumist ja suhtumist kahjustatud isikusse pärast rikkumist.