Sadekov advokaadibüroo

Millal võib tööandja nõuda töötajalt kahju hüvitamist?


Selleks töötaja peab rikkuma töölepinguga kehtestatud kohustust, mille tulemusena tekib tööandjale otsene või varaline kahju.

Peab olema tuvastatud seos lepingu rikkumise ning tekkinud kahju vahel.

Tööandjal on õigus nõuda tekkinud otsese kahju ning saamata jäänud tulu hüvitamist.

Kahju hüvitamise suurus sõltub sellest, kas töötaja on rikkunud oma kohustusi tahtlikult või hooletuse tõttu. Töötaja süü ei mängi rolli, kui töötaja ei asu tööülesandeid täitma olulise põhjuseta või lahkub töökohalt, teatamata sellest tööandjale.

Kui töötaja ei asu tööle olulise põhjuseta või lahkub töölt omavoliliselt küsimata selleks ülemuste luba, siis tööandjal on õigus nõuda töötajalt kahju hüvitamist keskmise tööpalga suuruses. Töötajal on õigus kahju hüvitamise suuruse vähendamises, kui tema suurus on väiksem töötaja keskmisest tööpalgast.

Tööandja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu tööülesannete täitmisel tekkinud kahju eest aegub 12 kuu jooksul arvates ajast, millal tööandja sai teada või pidi teada saama kahju tekkimisest ja selle hüvitamiseks kohustatud isikust, kuid mitte hiljem kui kolm aastat pärast kahju tekkimist. Kui töötaja ei asu olulise põhjuseta tööle või lahkub töölt ette teatamata, on tööandjal sel põhjusel töölepingu ülesütlemise korral õigus nõuda kahju hüvitamist. Eeldatakse, et kahju suurus vastab töötaja ühe kuu keskmisele töötasule. Kui käesolevas lõikes sätestatud nõue ei lõpe tasaarvestusega, peab tööandja selle esitama 20 tööpäeva jooksul arvates töötaja tööle mitteilmumisest või töölt lahkumisest.