Sadekov advokaadibüroo

Mis saab olukorras, kus kohustus oli täidetud olulise rikkumisega?


Kohustuse rikkumiseks on võlasuhtest tuleneva kohustuse täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel, sealhulgas täitmisega viivitamisel.

Järelikult võlgnik vastutab kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui kohustuse rikkumine on vabandatav.

Kui võlgnik on kohustust rikkunud, on võlausaldajal sõltumata sellest, kas võlgnik vastutab kohustuse rikkumise eest, õigus keelduda oma kohustuse täitmisest, lepingust taganeda või leping üles öelda, samuti alandada hinda ning kui võlgnik ja kreeditor on majandus- või kutsetegevuses, siis kreeditor võib nõuda viivitusintressi tasumist. Antud õiguskaitsevahendite kasutamiseks ei ole kohustust teha kindlaks võlgnikku vastutust nind vabandatavust, vajalik on vaid teha kindlaks kohustuse rikkumise fakti.