Sadekov advokaadibüroo

Missugused on alused töösuhte lõpetamiseks töötaja poolt?


Töötaja võib töölepingu üles öelda korraliselt, kui ka erakorraliselt. Korralise ülesütlemise korral on vajalik järgida seaduses ettenähtud etteteatamistähtaegu.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda mõjuval põhjusel, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist. Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel, tööandja on oluliselt viivitanud töötasu maksmisega või kui töö jätkamine on seotud reaalse ohuga töötaja elule, tervisele, kõlbelisusele või heale nimele.

Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui töötaja terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd.

Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama.Mõistlikud tähtajad sõltuvad konkreetsetest asjaoludest. Kui töötaja ei lõpeta töölepingut mõistlike aegu järgides, siis see tähendab tööandja jaoks, et töötaja leppis tööandja rikkumistega ning on valmis tema juures edasi töötama.

Kui töötaja lõpetab töölepingut olulise lepingurikkumise tõttu tööandja poolt, siis tööandja on sunnitud maksma hüvitist kolme keskmise kuupalga suuruses. Kohus või töökaitseinspektsioon võivad muuta väljamakseid sõltuvalt asjaoludega.