Sadekov advokaadibüroo

Missugused on erisused noorema isiku, kui 18-aastat tööle võtmise korral?


Tööandja ei tohi töölepingut sõlmida alaealisega ega lubada teda tööle, mis: ületab alaealise kehalisi või vaimseid võimeid; ohustab alaealise kõlblust; sisaldab ohte, mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse või väljaõppe puudumise tõttu; takistab alaealise sotsiaalset arengut või hariduse omandamist; ohustab alaealise tervist töö iseloomu või töökeskkonna ohutegurite tõttu.

Nimekiri, mis sisaldab alaealise jaoks lubatavat kerget tööd, on sätestatud vabariigi valitsuse teatud määrusega.

Noore inimese tööle lubamiseks peab olema seaduses ettenähtud nõudmistega kooskõlas alaealise eeskostja nõusolek.

Töölepingu sõlmimiseks 7–14-aastase alaealisega taotleb tööandja tegevuskohajärgselt tööinspektorilt nõusoleku.