Sadekov advokaadibüroo

Missugust informatsiooni peab kindlasti tööleping sisaldama?


Tööandja ja töötaja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta; töölepingu sõlmimise ja töötaja tööle asumise aega; tööülesannete kirjeldust; ametinimetust, kui sellega kaasneb õiguslik tagajärg; töö eest makstavat tasu, milles on kokku lepitud (töötasu), sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstavat tasu, töötasu arvutamise viisi, maksmise korda ning sissenõutavaks muutmise aega (palgapäev), samuti tööandja makstavad ja kinnipeetavad makse ja makseid; muid hüvesid, kui nendes on kokku lepitud; aega, millal töötaja täidab kokkulepitud tööülesandeid (tööaeg); töö tegemise kohta; puhkuse kestust; viidet töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaegadele või töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad; viide tööandja kehtestatud töökorralduse reeglitele; viide kollektiivlepingule, kui töötaja suhtes kohaldatakse kollektiivlepingut.