Sadekov advokaadibüroo

Olles kannatanu, kas teil on õigus endal iseseisvalt viia läbi uurimist?


Eestis on keelatud jälitustoimingute iseseisev läbiviimine. Keeld on sätestatud KarS § 315 ning selle keelu rikkumisel on ette nähtud kriminaalvastutus. See tähendab, et ei kannatanu, ega tema ettepanekul eraspetsialist, agent või advokaat, ei oma õigust iseseisvalt tegeleda jälitus- ja uurimistoimingute tegevusega. See omakorda ei piira kannatanu õigust teha koostööd seadusega sätestatud piirides, juurdlusorganil viia läbi uurimust ning edastada talle teatavaks saanud fakte ning asjaolusid. Näiteks, kannatanul on õigus teha ametlikke taotlusi, tutvuda dokumentidega ning edastada need menetlejatele jne. Varjatud jälitustoiming või pealtkuulamine ning sarnades operatiivsed tõendite kogumise viisid kannatanutel on keelatud.