Sadekov advokaadibüroo

Viivis


Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni.

Rahalise kohustusega viivitamise korral võlausaldaja võib nõuda võlgnikult, arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmisega viivitusintressi (viivist) suuruses, mis ei ületa VÕS-i paragrahvi 94 sätestatud suurust. Kui tasumisele kuuluv leppetrahv on ebamõistlikult suur, võib kohus seda leppetrahvi maksmiseks kohustatud lepingupoole nõudmisel vähendada mõistliku suuruseni, arvestades eelkõige kohustuse täitmise ulatust tema poolt, teise lepingupoole õigustatud huvi ja lepingupoolte majanduslikku seisundit.