Sadekov advokaadibüroo

Kohtulikust kompromissist taganemine Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 01.04.2015.a. määrus nr 3-2-1-20-15


Asjaolud

Poolte vahel oli sõlmitud kohtulik kompromiss. Kostja ei täitnud kompromissilepingust tulenevat kohustust ning ei teinud seda ka tema suhtes algatatud täitemenetluses. Hageja esitas kostjale kompromissist taganemise avalduse. Kostja taotles täitemenetluse lõpetamist, kuna hageja oli kompromissist taganenud. Hageja pöördus kohtusse, kus palus kohtul tuvastada, et hageja on taganenud kostjaga sõlmitud kompromissikokkuleppest. Maakohus keeldus hagi menetlusse võtmast. Hageja pöördus ringkonnakohtusse, kus tema määruskaebus jäeti rahuldamata. Hageja esitas määruskaebuse Riigikohtusse.

Kohtu seisukoht

1. Tuvastushagiga ei ole võimalik saavutada hageja taotletud eesmärki. Seetõttu oli maakohtul õigus keelduda hagi menetlusse võtmisest. Kohtulikku kompromissi saab tühistada või selle tühisusele tugineda ning kompromissist saab taganeda või kompromissi üles öelda üksnes kompromissi kui täitedokumendi alusel toimuva täitemenetluse hagiga lubamatuks tunnistamise menetluses.
2. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitamise õigus on üksnes võlgnikul. Sellise piirangu näol ei ole tegemist seaduse lüngaga. Selline piirang puudutab üksnes tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 430 järgi sõlmitud ja kohtumäärusega kinnitatud kompromissi. Selline kompromiss on ühest küljest täitedokument mingi nõude osas, kuid teisalt poolte kokkulepe menetluse lõpetamiseks.

Riigikohus jättis määruskaebuse rahuldamata ning ringkonnakohtu määruse muutmata.

Vaata veel