Privaatsuspoliitika

Käesolev isikuandmete privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) kehtib kogu informatsiooni kohta, mida domeeninimel www.sadekov.ee asuv sadekov Veebisait võib saada Kasutaja kohta selle Veebisaidi kasutamise ajal.

MÕISTETE TÄHENDUSED

1.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.1.1. „Veebisaidi haldus“ (edaspidi Veebisaidi Haldaja) – Veebisaidi haldamisega tegelevad volitatud töötajad, kes tegutsevad Vladimir Sadekov Advokaadibüroo OÜ nimel, kes organiseerivad ja / või teostavad isikuandmete töötlemist, samuti püstitavad isikuandmete töötlemise eesmärgid, määravad töödeldavate isikuandmete koosseisu ja isikuandmetega teostatavad toimingud (tegevused).

1.1.2. „Isikuandmed“ – mis tahes informatsioon, mis puudutab otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut (Andmesubjekt).

1.1.3. „Isikuandmete töötlemine“ – mis tahes toiming (tegevus) või toimingute (tegevuste) kogum, mis on automatiseeritud või automatiseerimata viisil läbi viidud isikuandmetega, sealhulgas isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, süstematiseerimine, salvestamine, säilitamine, uuendamine (täpsustamine, muutmine), päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine (levitamine, pakkumine, ligipääsu tagamine), ühitamine/ühendamine, blokeerimine/piiramine, kustutamine, hävitamine.

1.1.4. „Isikuandmete konfidentsiaalsus“ – kohustus operaatorile või muule isikule, kellel on juurdepääs isikuandmetele, täita nõuet mitte lubada nende levitamist Andmesubjekti nõusolekuta või mõne muu seadusliku põhjusteta.

1.1.5. „Veebisaidi kasutaja (edaspidi Kasutaja) – isik, kellel on juurdepääs Veebisaidile interneti kaudu ja kes kasutab kõne all olevat Veebisaiti.

1.1.6. „Küpsised“ — väikesed andmefailid, mille saadab veebiserver ja mis salvestuvad Kasutaja arvutisse, ja mille veebiklient või veebibrauser saadab veebiserverile iga kord HTTP-päringus vastava Veebisaidi lehe avamisel.

1.1.7. „IP-aadress“ — IP-aadress on unikaalne numbrikombinatsioon, mis omistatakse internetiprotokolli kasutavas arvutivõrgus osalevatele seadmetele.

ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutajapoolne Veebisaidi kasutamine tähendab käesoleva privaatsuspoliitika ja Kasutaja isikuandmete töötlemise tingimuste aktsepteerimist.

2.2. Kui Kasutaja ei aktsepteeri privaatsuspoliitika tingimusi, peab ta lõpetama ettevõtte Veebisaidi kasutamise.

2.3. Käesolev privaatsuspoliitikat kohaldatakse ainult www.sadekov.ee Veebisaidile, ettevõte ei kontrolli ega vastuta kolmandate isikute veebisaitide eest, millele Kasutaja saab minna linkide kaudu, mis on kättesaadavad ettevõtte Veebisaidil.

2.4. Veebisaidi Haldaja ei kontrolli ettevõtte Veebisaidi Kasutaja esitatud isikuandmete autentsust.

PRIVAATSUSPOLIITIKA SISU

3.1. Käesolev privaatsuspoliitika sätestab Veebisaidi Haldaja kohustused mitte avalikustada privaatseid isikuandmeid ja tagada nende andmete kaitsmine, mille Kasutaja esitab saidile registreerimise ajal Veebisaidi Haldaja palvel, kommentaari jätmisel või ettevõtte Veebisaidi tagasiside küsitluse puhul.

3.2. Veebisait kaitseb andmeid, mis automaatselt kantakse edasi lehekülgede külastamise ajal, millele on seatud süsteemi statistiline skript („piksel“):

IP-аadress;

informatsioon küpsistelt;

informatsioon brauserist (või muust programmist, mis tagab ligipääsu reklaamile);

ligipääsu aeg;

reklaamblokki sisaldava lehe aadress;

viitaja (referrer – eelmise lehekülje aadress).

3.3.1. Veebisait kogub statistikat oma külastajate IP-aadresside kohta. Seda teavet kasutatakse tehniliste probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks.

3.4. Kõik muud eespool täpsustamata isiklikud andmed (kasutatavad brauserid ja operatsioonisüsteemid jne) kuuluvad turvalisele salvestamisele ja mitte-levitamisele, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punktides 5.2. ja 5.3. toodud juhtudel.

KASUTAJA ISIKUANDMETE KOGUMISE EESMÄRGID

4.1. Kasutaja isikuandmeid saab Veebisaidi Haldaja kasutada järgmistel eesmärkidel:

4.1.1. võimaldada Kasutajale ligipääs Veebisaidi personaliseeritud ressurssidele.

4.1.2. luua tagasiside Kasutajaga, sh teatiste saatmine, küsitlused Veebisaidi kasutamise kohta, teenuste osutamine, Kasutaja taotluste ja avalduste töötlemine.

4.1.3. pakkuda Kasutajale tõhusat kliendi- ja tehnilist tuge Veebisaidi kasutamisel tekkivate probleemide korral.

4.1.4. pakkuda Kasutajale tema nõusolekul infot tooteuuendustest, teha eripakkumisi, teavitada hindadest, saata uudiskirju ja muud infot Veebisaidi nimel.

4.1.5. saata SMS-sõnumeid infoga uute teenuste, eripakkumiste, hindade kohta, uudiskirju ja muud teavet ettevõtte nimel. Kasutajal on õigus loobuda SMS-teavitustest, helistades telefonil +372 55533025 või saates taotluse e-posti aadressil info@sadekov.ee.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE VIISID JA TÄHTAJAD

5.1. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub ilma mingite ajaliste piiranguteta mis tahes seaduslikul viisil, sealhulgas isikuandmete infosüsteemides automatiseeritud või automatiseerimata vahendite abil.

5.2. Kasutaja isikuandmeid võib üle anda Eesti Vabariigi riigivõimu volitatud organitele ainult Eesti õigusaktidega kehtestatud alustel ja korras.

5.3. Isikuandmete kadumise või avalikustamise korral teavitab Veebisaidi Haldaja Kasutajat tema isikuandmete kaotsiminekust või avalikustamisest.

5.4. Veebisaidi Haldaja võtab tarvitusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid neile loata või juhusliku ligipääsu eest, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude ebaseaduslike toimingute eest kolmandate isikute poolt.

5.5. Veebisaidi Haldaja võtab tarvitusele vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, et kaitsta Kasutaja isikuandmeid neile loata või juhusliku ligipääsu eest, hävitamise, muutmise, blokeerimise, kopeerimise, levitamise ja muude ebaseaduslike toimingute eest kolmandate isikute poolt.

POOLTE KOHUSTUSED

6.1. Kasutaja on kohustatud:

6.1.1. esitama informatsiooni isikuandmetest, mis on vajalikud Veebisaidi kasutamiseks.

6.1.2. uuendama ja täiendama esitatud informatsiooni isikuandmetest, kui varem esitatud informatsioon muutub.

6.2. Veebisaidi Haldaja on kohustatud:

6.2.1. kasutama saadud informatsiooni eranditult neil eesmärkidel, mis on nimetatud käesoleva privaatsuspoliitika punktis 4.

6.2.2. kindlustama konfidentsiaalse info saladuses hoidmise, mitte avaldama seda ilma Kasutaja eelneva kirjaliku loata, samuti mitte müüma, vahetama, avaldama trükis ega avalikustama muul viisil Kasutaja esitatud isikuandmeid, välja arvatud vastavalt käesoleva privaatsuspoliitika punktidele 5.2. ja 5.3.

6.2.3. võtma Kasutaja isikuandmete konfidentsiaalsuse tagamiseks tarvitusele ettevaatusabinõud vastavalt korrale, mida tavaliselt kasutatakse sellise informatsiooni kaitsmiseks olemasolevas ärikeskkonnas.

6.2.4. blokeerima Kasutajaga seotud isikuandmed tema enda, tema seadusliku esindaja või volitatud organi pöördumise või taotluse saamise hetkel, et kaitsta Andmesubjekti õigusi kontrollimise ajal, kui esineb ebausaldusväärseid isikuandmeid või ebaseaduslikke toiminguid.

POOLTE VASTUTUS

7.1. Kui Veebisaidi Haldaja ei täida oma kohustusi, vastutab ta kahju eest, mis tekib Kasutajale seoses isikuandmete kuritarvitamisega, vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele, välja arvatud käesoleva privaatsuspoliitika punktides 5.2, 5.3 ja 7.2 sätestatud juhtudel.

7.2. Konfidentsiaalse info kadumise või avalikustamise korral ei kanna Veebisaidi Haldaja vastutust, kui see konfidentsiaalne info:

7.2.1. sai ühiseks omandiks enne selle kadumist või avalikustamist.

7.2.2. saadi kolmanda isiku poolt enne, kui selle sai Veebisaidi Haldaja.

7.2.3. sai levitatud Kasutaja nõusolekul.

sai levitatud Kasutaja nõusolekul.

8.1. Enne hagiga kohtusse pöördumist on Kasutaja ja Veebisaidi Haldaja vahelistes suhetes tekkinud vaidluste lahendamiseks kohustuslik esitada pretensioon (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtliku lahendamise kohta).

8.2. Pretensiooni saaja peab 30 kalendripäeva jooksul alates selle kättesaamise päevast saatma esitajale kirjaliku teate selle läbivaatamise tulemuste kohta.

8.3. Kui kokkulepet ei saavutata, suunatakse vaidlus läbivaatamiseks kohtuorganisse vastavalt kehtivatele Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8.4. Käesolevas privaatsuspoliitikas ning Kasutaja ja Veebisaidi Haldaja vahelises suhtlemises kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

GOOGLE ADWORDSI JA FACEBOOKI TAASTURUNDAMISE MÄRGISED (REMARKETINGI TAG’ID)

9.1. Sellel veebisaidil kasutatakse Google AdWordsi ja Facebooki taasturundamise märgiseid ehk tag’e. Sait kasutab Google AdWordsi ja Facebooki taasturundamise teenuseid, et meie saidi eelnevad külastajad näeksid reklaame võõrastel saitidel. See tähendab, et me näitame meie saidi eelnevatele külastajatele reklaame. Reklaamid võivad ilmuda Google’i otsingutulemuste kõrvale, Google’i Display-võrgustikus, Facebookis, Facebooki või Instagrami partnervõrgustikus. Võõrad veebisaidid, sealhulgas Google ja Facebook, kasutavad küpsiste faile reklaamide edastamiseks www.sadekov.ee eelnevatele külastajatele. Kõiki kogutud andmeid kasutatakse vastavalt meie oma privaatsuspoliitikale ning Google’i ja Facebooki privaatsuspoliitikale.

9.2. Te võite loobuda taasturundamisest veebisaitidel, mille lingid on antud siin:
Google’ile: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=et
Facebookile: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

LISATINGIMUSED

10.1. Veebisaidi Haldajal on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat muuta ilma Kasutaja nõusolekuta.

10.2. Käesolev privaatsuspoliitika jõustub kõne all olevale Veebisaidile üleslaadimise hetkest, kui uus privaatsuspoliitika versioon Eestis ei näe ette teisiti.